اسراییل

More: یهودان , تیلو اویو , اراد , Eilat , تايبريا , افلا , رامات ګان , ناراهیا , نیټانیا , کیری شومونا , حفه , هولون