خواړه

More: خوښې ليکنې , ډیسټس , د نړۍ خواړه , د یادښت مالګې ته , نښه , د پخلنځي مرسته کونکي , څښاک , د ماشومانو لپاره پاکول